Make your own free website on Tripod.com

หน้าหลัก

การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5)


องค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์

ได้กำหนดให้ท่านผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินที่มีที่ดินอยู่ในพื้นที่ของ
อบต.ตาสิทธิ์ สามารถมายื่นแบบแสดงรายการที่ดินได้
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2548 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2549

ในวันและเวลาราชการ !!!
หากเลยกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ท่านจะต้องเสียค่าปรับ ในการยื่นแบบแสดงรายการ  ล่าช้า !!

ปรดนำหลักฐานดังต่อไปนี้มาด้วยในวันที่ติดต่อเรา

  สำเนาบัตรประจำประชาชน

  หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนบริษัท

  หลักฐานที่แสดงถึงการเป็นเจ้าของที่ดิน อาทิเช่น
โฉนด, น.ส.3, สปก. ฯลฯ

  ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีครั้งสุดท้าย(ถ้ามี)

  หนังสือมอบอำนาจหากให้ผู้อื่นทำการแทน