Make your own free website on Tripod.com

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านไฟฟ้าและแสงสว่าง ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำและประปา
แนวทางที่ 1 สนับสนุนการขยายเขตไฟฟ้า
แนวทางที่ 2 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
แนวทางที่ 3 บำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ
แนวทางที่ 4 ติดตั้งไฟจราจร
แนวทางที่ 1 การดำเนินก่อสร้างและขยายเขตประปาหมู่บ้าน
แนวทางที่ 2 สนับสนุนการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค และเพื่อการเกษตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข

แนวทางที่ 1 ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ำ
แนวทางที่ 2 สนับสนุนการพัฒนาระบบสื่อสาร

 

แนวทางที่ 1 สนับสนุนการดำเนินงานด้านการรักษาพยาบาล ให้มีประสิทธิภาพ
แนวทางที่ 2 สนับสนุนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและ พัฒนาสุขภาพของประชาชน
แนวทางที่ 3 สนับสนุนการดำเนินงานด้านป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แนวทางที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
แนวทางที่ 2 พัฒนาการตลาดและกระจายผลผลิต
สู่ตลาด
แนวทางที่ 3 สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
การรับสมัครงาน
แนวทางที่ 4 สนับสนุนการพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืน
แนวทางที่ 5 ส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมให้เป็น ศูนย์กลางทางด้านการผลิต การนำเข้า การส่งออก

แนวทางที่ 1 เพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
แนวทางที่ 2 สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการศึกษา
แนวทางที่ 3 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและ สอดคล้อง กับวิถีชีวิตชุมชน
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
แนวทางที่ 5 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวทางที่ 2 สังคมสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และเด็กกำพร้า
แนวทางที่ 3 สนับสนุนการป้องกันและปราบปราม
ปัญหาอาญากรรม
แนวทางที่ 4 สนับสนุนการรณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน
แนวทางที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน ท้องถิ่นในการกำหนดนโยบายและ การบริหารงาน ของ อบต.
แนวทางที่ 6 จัดซื้อที่ดินเพื่อการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ที่ทำการ อบต.และที่พักพนักงาน
แนวทางที่ 7 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แนวทางที่ 8 การกำหนดผังเมืองที่ดีให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่

แนวทางที่ 1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 2 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและส่งเสริมบรรยากาศชุมชน ให้น่าอยู่
แนวทางที่ 3 เร่งจัดระบบของเสียและรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณโรงงาน
แนวทางที่ 4 บำบัดและกำจัดขยะ