Make your own free website on Tripod.com
โครงสร้างคณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์

นายก

นายเสกสรรค์ กานต์วิศิษฏ์

 
 

เลขานุการคณะผู้บริหาร

นายนิเทศ ถาวงศ์

     

รองนายก

นางจันทร์แรม สุจริต

 

รองนายก

นายประนอม ลีลาทนาพร