Make your own free website on Tripod.com
โครงสร้าง
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์


ประธานสภา


นายเสถียร เสือขวัญ
 

เลขานุการ
นายภูษิต  พงศ์นภาดลรองประธาน

นายบุญสืบ พิมพ์โพธิ์

 

     

สมาชิกสภา

นายไพโรจน์ เสือเมือง

 

 

 


สมาชิกสภา

นายดุสืต ศักดิ์ศรีสิทธิชัย 


สมาชิกสภา

นายนิทัศน์ บุญอินทร