Make your own free website on Tripod.com

 
โครงสร้างพนักงานส่วนตำบล
 

องค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์


 

» ส่วนสำนักปลัดฯ

บุคลากร
งานนโยบายและแผน
งานบริหารทั่วไป
งานกฏหมายและคดี
งานเทศกิจ
งานบรรเทาสาธารณภัย
 
 
 
   

» ส่วนการคลัง

 
บุคลากร
งานการเงินและบัญชี
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
 
 
 
 

 

 
   

» ส่วนโยธา

บุคลากร
งานก่อสร้าง
งานออกแบบและควบคุมอาคาร
  งานประสารสาธารณูปโภคและ 
    ผังเมือง
 

 
   

» ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

บุคลากร
งานอนามัยและควบคุมจัดการ
    คุณภาพสิงแวดล้อม
งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
งานรักษาความสะอาด
งานควบคุมโรค
งานบริการสาธารณสุข

 
   

» ส่วนการศึกษา วัฒนธรรม และศาสนา

บุคลากร
งานบริหารการศึกษา
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
    วัฒนธรรม
งานกิจการโรงเรียน
 
 

 
   

» ส่วนสวัสดิการสังคม

บุคลากร
งานส่งเสริมการเกษตร
งานส่งเสริมปศุสัตว์
 
 
 
   

» ส่วนส่งเสริมการเกษตร

บุคลากร
งานส่งเสริมการเกษตร
งานส่งเสริมปศุสัตว์