Make your own free website on Tripod.com
 
›› ส่วนโยธา ‹‹
 
«หน้าหลัก «ส่วนราชการ
   
     
 
หัวหน้าส่วนโยธา.
 
 
 
นายนิเทศ  ถาวงศ์
 
นักบริหารงานช่างโยธา 6
 
 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
     
     
นายช่างโยธา 2
 
นายจำนงค์ เฉลาฉายแสง
 
ช่างโยธา 1
 
ว่าง
 
     
     
ผู้ช่วยช่างโยธา
 
นายอัฐชา   ด้วงประเสริฐ
 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 
นายเสกสันต์  กาญจนาเกตุ