Make your own free website on Tripod.com
>> สำนักปลัดฯ <<
«หน้าหลัก «ส่วนราชการ

ปลัด อบต.
 
 
 
นายภูษิต  พงศ์นภาดล
 
นักบริหารงาน 6
 
 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

 

บุคลากร 3
 
น.ส.ศุภาพร  ขวัญกลับ
 
เจ้าหน้าีที่วิเคราะห์ฯ 4
 
น.ส.ปรียากร แก้วประดิษฐ
 
นิติกร 3
 
นายพิเชษฐ  แก้วบุญเรือง
 
   
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1
 
น.ส.ประนอม  ซึมกระโทก
 
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1
 
น.ส.ปวรรัตน์  สมหมึก
eamil // psom2005@hotmail.com
 
   
พนักงานขับรถยนต์
 
นายประดิษฐ์  รามณู
 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
 
น.ส.บุญฑริก  รามาตย์
 
นักการภารโรง
 
นางสังเวียน ทองไทย