Make your own free website on Tripod.com
 
›› ส่วนการศึกษาฯ‹‹
 
«หน้าหลัก «ส่วนราชการ
   
     
 
หัวหน้าส่วนการศึกษา
 
 
 
 
ว่าง
 
 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
     
     
นักวิชาการศึกษา 3
 

น.ส.ดวงจันทร์   มาตย์วิเศษ

 
     
ลูกจ้างประจำ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 

นางจีรดา  ทรัพย์อรัญ

 
     
ครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
 

น.ส.รัตชนี บายศรี

 

ผู้ช่วย
ครูดูแลเด็กอนุบาล

 

นางสาคร  คงรอด

 

ผู้ช่วย
ครูดูแลเด็กอนุบาล

 

น.ส.ศยามล คูมณีปกรณ์

 

ผู้ช่วย
ครูดูแลเด็กอนุบาล

 

น.ส.เวณีกา ช่วยชูทรัพย์

 
     

ผู้ช่วย
ครูดูแลเด็กอนุบาล

 

น.ส.สุพรรณี  ศรีบุญ

 

ผู้ช่วย
ครูดูแลเด็กอนุบาล

 

น.ส.ชุติมา  แต้มขุขันธ์

 
   

คนครัว

 

นางยุพิน เน้ยโอชา