Make your own free website on Tripod.com
 
›› ส่วนการคลัง ‹‹
 
«หน้าหลัก «ส่วนราชการ
   
     
 
หัวหน้าส่วนการคลัง.
 
 
 
นางศิริรักษ์  กรณ์งูเหลือม
 
นักบริหารงานคลัง 6
 
 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
     
     
เ้้จ้าพนักงานบัญชีการเงิน 2
 
นายเศกดุสิทธิ์ กิจคติ
 
เจ้าหน้าีที่พัสดุ 1
 
น.ส.วันดี พงษ์รามัญ
 
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1
 
นางจารุวรรณ ศิริพิพฒน์
 
ลูกจ้างประจำ
บัญชีและการเงิน
 
นางสนิสา  ทรัพย์อรัญ
 
ผู้ช่วยเ้จ้าหน้าที่
จัดเก็บรายได้
 
น.สนาถชนก นาคทองอินทร์